شکواییه

شکواییه نوعی سند حقوقی است که برای آغاز طرح دعوای کیفری از سوی شاکی به دادستان ارائه می‌شود.

وقتی جرمی اتفاق می‌افتد کسی که از جرم زیان دیده حق شکایت و درخواست احقاق حق خود را دارد. این شکایت از طریق متنی با عنوان شکواییه صورت می‌گیرد.

شکواییه به دادخواست شباهت زیادی دارد، در هر دوی آن‌ها خواسته مشخصی از دادگاه مطالبه و مدارک و مستندات مدعی در آن ذکر می‌شود.

انتخاب نوع شکواییه و تعیین دقیق جرم هم تخصص خاص خود را  دارد که رعایت نکردن آن‌ها موجب شکست در پرونده خواهد شد.

تصویر کپچا
فهرست