درخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

همه رای‌های شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین دعوی، وکیل، قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آن‌ها ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر هستند.

تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با تسلیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی ، دفاتر اداری دیوان یا دبیرخانه دیوان انجام می‌شود.

دادخواست تجدیدنظرخواهی در دیوان، باید روی فرم‌های مخصوص تجدیدنظرخواهی نوشته و قسمت‌های مربوطه آن به دقت تکمیل گردد.

این دادخواست باید در مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی ” بیست روز و دو ماه” به دیوان تسلیم شود؛ در غیر این صورت شعبه تجدیدنظر درخواست را رد می‌کند.

تصویر کپچا
فهرست