دادگاه تجدید نظرخواهی

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح می‌شود، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود، اما می‌توان نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کرد.

 بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی و یا پایان زمانی که شخص بازنده مهلت دارد تا به رای دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است، یعنی تا قبل از این که یکی از این دو اتفاق بیفتد هنوز رای قطعی نشده و احتمال تغییر آن وجود دارد.

تجدیدنظر خواهی، عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر که به ‌منظور بازبینی روند دادرسی در دادگاه بدوی و نهایتاً اصلاح رأی صادرشده انجام می‎پذیرد. بر این اساس چنانچه رأیی که صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است.

تصویر کپچا
فهرست